SZANSA NA SUKCES

Statut oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 42


Statut Oddziału Przedszkolnego

przy Szkole Podstawowej nr 42 w Katowicach


§ 1

1. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 42 w Katowicach umiejscowiony jest w siedzibie szkoły Podstawowej nr 42 w Katowicach przy ul Wiosny Ludów 22.

2. Oddział Przedszkolny jest przedszkolem publicznym w rozumieniu art. 6 ust 1. Ustawy o systemie oświaty, zapewniającą bezpłatne nauczanie i wychowanie zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, której czas realizacji wynosi co najmniej 25 godzin tygodniowo.

§2

1. W stosunku do dzieci spełniających obowiązek przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym szkoła realizuje następujące cele:
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co dobre i co złe
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych
8) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej

 2. Do zadań oddziału przedszkolnego należy:
1) Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej.
2) Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.
3) Nabywanie przez dziecko kompetencji językowej.
4) Integrowanie treści edukacyjnych.
5) Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy.
6) Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka.
7) Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
8) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu udzielenia dziecku pomocy specjalistycznej.
9) Zapewnienie dzieciom potrzebującym pomocy logopedycznej oraz psychologicznej a także zajęć gimnastyki korekcyjnej
10) Podtrzymywanie u dzieci poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
11) Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej
12) Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki podczas zabaw i ćwiczeń na boisku szkolnym, a także w trakcie zajęć poza terenem szkoły (dalsze spacery i wycieczki). Na każde 10 dzieci 1 osoba dorosła.
13) Przedszkole organizuje lekcje religii dla uczniów, których rodzice wyrazili pisemne życzenie organizacji tych zajęć.

§3

1.Ustala się następujące zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
1) Dzieci do przedszkola przyprowadzają i odbierają opiekunowie prawni
2) Dzieci mogą być odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców lub prawnych opiekunów ( w dokumentacji n-la znajduje się nazwisko i imię, oraz nr pesel). Osoby te muszą zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo.
3) Dziecko nie może być odbierane przez rodziców lub opiekunów będących pod wpływem alkoholu.
4) Rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek odbierania dzieci po ukończeniu zajęć czyli o godzinie 13.00 – wykluczając 2 dni w tygodniu kiedy odbywają się zajęcia z katechetą – wówczas o godz. 13.30.
5) Dzieci mogą uczestniczyć w dodatkowych popołudniowych zajęciach szkolnego koła plastycznego
6) Dzieci nie uczestniczące w zajęciach katechezy odbierane są przez rodziców o godzinie 13.00

 §4

1. Organami oddziału przedszkolnego są:
1) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 42 w Katowicach.
2) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 42 w Katowicach (nauczyciele oddziału przedszkolnego wchodzą w jej skład).
3) Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 42 w Katowicach („trójka klasowa" oddziału przedszkolnego wchodzi w jej skład).
2. Szczegółowe kompetencje tych organów zawiera Statut Szkoły Podstawowej nr 42 w Katowicach.

§5

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły zgodnie z § 25 Statutu szkoły
2. W arkuszu organizacji określa się w szczególności:
1) liczbę pracowników,
2) czas pracy oddziału przedszkolnego
3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

 §6

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest jeden oddział przedszkolny obejmujący dzieci 5 i 6 letnie realizujące obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 20 osób.
3. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
4. Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych jest dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci (ok. 30 min.)
5. W przedszkolu organizowane są zajęcia religii. Czas trwania zajęć z religii wynosi 30 minut. W ciągu tygodnia są przeprowadzane 2 razy takie zajęcia
6. W przedszkolu organizowane są zajęcia z psychologiem, logopedą i zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Czas trwania tych zajęć dla dziecka nie może przekraczać jednorazowo 30 minut.

§7
1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową. Program przyjmuje się do realizacji na jeden rok szkolny.
2. Zajęcia dokumentowane są w dzienniku zajęć przedszkola do którego wpisuje się tematykę zajęć zgodna z ramowym rozkładem dnia oraz rozkładem materiału z zachowaniem proporcji zagospodarowania czasu przebywania dziecka w przedszkolu.
3. Obecność dziecka w przedszkolu dokumentuje się na każdej godzinie zajęć (obecność w ciągu całego dnia zaznacza się jedną kropką, która jednocześnie oznacza obecność dziecka na każdej z 5 godzin, nieobecność stanowi pionowa kreska, która oznacza poszczególną godzinę nieobecności na zajęciach). Każda godzina nieobecności dziecka w przedszkolu winna być usprawiedliwiona pisemnie przez lekarza lub opiekuna.
4. Szczegółowy sposób dokumentowania zawierają odrębne przepisy.

 § 8

1. Oddział przedszkolny pracuje w godzinach 8.00 – 13.00 (2 razy w tygodniu, ze względu na katechezę do godz.13.30).
2. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek nauczyciela prowadzącego oddział przedszkolny, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel prowadzący ustala szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci, ale z zachowaniem proporcji:
1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
2) co najmniej jedną piątą czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
4) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

§ 9

1. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku z wyjątkiem przerw ustalonych przezorgan prowadzący
2. Czas przeznaczony na realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 25 godzin tygodniowo – co najmniej 5 godzin dziennie.

§ 10
1. Oddziałem przedszkolnym opiekuje się nauczyciel – wychowawca oddziału przedszkolnego.
2. Formy spełniania zadań nauczyciela – wychowawcy powinny być dostosowane do wielu uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
3. Zadaniem nauczyciela wychowawcy jest w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój dziecka, proces jego uczenia się oraz przygotowanie się do życia w rodzinie, społeczeństwie, świecie,
2) prowadzenie obserwacji pedagogicznych i ich dokumentowanie,
3) przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej
4) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialność za jej jakość,
5) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci.
4. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 3 wychowawca oddziału przedszkolnego:
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
2) planuje i organizuje w oddziale proces wychowawczy a szczególnie:
a) tworzy warunki do wszechstronnego rozwoju osobowego każdego dziecka
b) rozpoznaje i zabezpiecza potrzeby rozwojowe dzieci
c) prowadzi bieżącą diagnostykę.
3) ściśle współpracuje z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków i klasową radą rodziców:
a) informuje ich o wynikach i postępach dzieci
b) włącza ich w programowe i organizacyjne sprawy oddziału i szkoły,
c) poznaje i ustala potrzeby opiekuńczo – wychowawcze ich dzieci,
d) okazuje rodzicom pomoc w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymuje od nich pomoc w swoich działaniach.
4) współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
5) prawidłowo prowadzi dokumentację pedagogiczną oddziału.
5. Uprawnienia nauczyciela – wychowawcy oddziału przedszkolnego:
1) Nauczyciel –wychowawca przedstawia dyrektorowi szkoły program wychowania przedszkolnego, który po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły dopuszcza do użytku szkolnego.
2) współdecyduje z rodzicami (opiekunami prawnymi) o programie i planie działań wychowawczych na dany rok szkolny,
3) ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej, psychologicznej i pedagogicznej w swojej pracy wychowawczej od dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i instytucji wspierających szkołę,
4) ma prawo wnioskowania o rozwiązywanie problemów zdrowotnych, psycho -społecznych i materialnych swoich wychowanków do pedagoga szkolnego, służby zdrowia i dyrektora szkoły.
6. Nauczyciel wychowawca oddziału przedszkolnego odpowiada za:
1) osiąganie celów wychowania i nauczania w swoim oddziale,
2) poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji,
3) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci podczas pobytu w szkole ze szczególnym uwzględnieniem wycieczek i spacerów,
4) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej swojego oddziału.

 § 11

1. W oddziale przedszkolnym za zgodą organu prowadzącego zatrudniony jest nauczyciel-psycholog
2. Zadaniem nauczyciela psychologa zatrudnionego w oddziale przedszkolnym jest w szczególności:
1) Obserwacja dzieci w grupie rówieśniczej w kontaktach z innymi dziećmi oraz w czasie wykonywania zadań indywidualnych
2) Współpraca z nauczycielem wychowawcą dotycząca zbierania informacji o dziecku, jego środowisku rodzinnym oraz bieżących konsultacji dotyczących funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej
3) Diagnozowanie dzieci przejawiających: trudności w nabywaniu umiejętności szkolnych, opóźnienia rozwojowe oraz zaburzenia emocjonalne i zachowania
4) Określanie rodzaju potrzebnej dziecku pomocy
5) Udzielanie dziecku stosownej pomocy
6) Prowadzenie zajęć terapeutycznych
7) Korygowanie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych i stymulowanie rozwoju
8) Współpraca z nauczycielami oddziału przedszkolnego, pedagogiem szkolnym i rodzicami
9) Współpraca z PPP oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny
10) Prowadzenie dokumentacji
3. Nauczyciel psycholog ma uprawnienia jak wszyscy nauczyciele
4. Nauczyciel psycholog odpowiada za:
1) sprawność organizacyjną pomocy psychologicznej w oddziale przedszkolnym
2) prowadzenie dokumentacji pomocy psychologicznej
3) współpracę z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami
4) współpracę szkoły z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny

§ 12

1. W oddziale przedszkolnym za zgodą organu prowadzącego zatrudniony jest nauczyciel-logopeda
2. Zadaniem nauczyciela logopedy zatrudnionego w oddziale przedszkolnym jest w szczególności:
1) Diagnostyka polegająca na rozpoznawaniu zakłóceń i zaburzeń językowych u dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego poprzez przeprowadzanie przesiewowych badań wymowy, zdiagnozowanie logopedyczne i udostępnianie wyników badań zainteresowanym rodzicom
2) Terapia polegająca na usuwaniu, likwidowaniu wszelkich zakłóceń i zaburzeń językowych oraz pomoc w przezwyciężaniu problemów dzieciom mającym problemy z mówieniem i rozumieniem
3) Współpraca z nauczycielami oddziału przedszkolnego, pedagogiem szkolnym i rodzicami
4) Współpraca z PPP oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny
5) Prowadzenie dokumentacji
3. Nauczyciel logopeda ma uprawnienia jak wszyscy nauczyciele
4. Nauczyciel logopeda odpowiada za:
1) sprawność organizacyjną pomocy logopedycznej w oddziale przedszkolnym
2) prowadzenie dokumentacji pomocy logopedycznej
3) współpracę z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami
4) współpracę szkoły z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

§ 13

1. W celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych nauczyciel wychowawca współpracuje z rodzicami dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego
2. Nauczyciel w ciągu roku szkolnego organizuje zebrania ogólne z rodzicami (ok. 1 raz na 2 miesiące) oraz spotkania indywidualne w miarę potrzeb.
3. Obecność na zebraniach ogólnych i spotkaniach indywidualnych rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem na liście obecności znajdującej się w teczce wychowawcy, a dwóch przedstawicieli rodziców w „Zeszycie spotkań z rodzicami", pod protokołem zebrania.
4. Nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców z programem nauczania i statutem przedszkola.
5. Nauczyciel prowadzi obserwację wstępną, końcową oraz sprawdza gotowość wychowanków do podjęcia nauki w szkole – co jest dokumentowane zgodnie z odrębnymi przepisami

 § 14

1. Rodzice na początku roku szkolnego potwierdzają własnoręcznym podpisem zgodę na: uczestnictwo dziecka w zajęciach z logopedą, psychologiem, specjalistą od gimnastyki korekcyjnej, katechetą.
2. Wyrażają ponadto zgodę na udzielenie dziecku pomocy przedmedycznej, uczestniczenie dziecka w wyjściach i wycieczkach organizowanych w ramach zajęć.
3. Rodzice wypełniają arkusz z danymi osobowymi- wyrażają tym samym zgodę na ich przetwarzanie – adres i telefony do rodziców są dostępne pracownikom szkoły w razie konieczności kontaktu z nimi.

§15

1. Rekrutacja dzieci do przedszkola przeprowadzana jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, o jednolite zasady przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Katowice.
2. Rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi się w formie elektronicznej.
3. Terminarz i zasady rekrutacji na dany rok szkolny jest wywieszany w miejscu ogólnodostępnym dla rodziców, w miesiącu marcu.
4. Dzieci są przyjmowane do przedszkola wg niżej wymienionych kryteriów ogólnych:
1) Dziecko zamieszkałe na terenie Miasta Katowice
2) Dziecko sześcioletnie odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
3) dzieci pięcioletnie, których rodzice zadeklarują, aby rozpoczęły obowiązek szkolny rok wcześniej;
4) Dziecko pięcioletnie posiadające prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego
5) Dziecko wychowywane przez samotną matkę lub samotnego ojca
6) Dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów
7) Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej
8) Dziecko posiadające decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu od realizacji obowiązku szkolnego
9) Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie: oboje pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym, tylko jedno pracuje lub studiuje/uczy się w trybie dziennym nie pracują
10) Dziecko rodzica objętego opieką MOPS, posiadającego pozytywną opinię ośrodka
11) Dziecko rodzica bezrobotnego, zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy,
12) posiadającego pozytywną opinię MOPS
13) Dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
14) Dziecko, które wraz z rodzeństwem zgłoszone jest po raz pierwszy do tego samego przedszkola
15) Dziecko, które w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację uczęszczało do przedszkola innego niż przedszkole pierwszego wyboru na terenie Miasta Katowice
16) Dziecko posiada dwoje lub więcej rodzeństwa w wieku poniżej 14 roku życia
17) Dziecko zmieniające przedszkole z powodu zmiany miejsca zamieszkania, na terenie Miasta Katowice
18) Dziecko posiadające wskazanie poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie uczęszczania do przedszkola
5. Rekrutacja prowadzona jest następująco:
1) rozpoczęcie rejestracji dzieci w systemie, udostępnienie dla rodziców informatora o ofercie przedszkoli,
2) zakończenie rejestracji dzieci w systemie-zamknięcie systemu dla rodziców
3) ogłoszenie wyników naboru, publikacja list dzieci zakwalifikowanych wstępnie do przedszkola
4) potwierdzanie przez rodziców woli przyjęcia dzieci do przedszkola,
5) publikacja list dzieci przyjętych do przedszkola oraz udostępnienie rodzicom wykazu wolnych miejsc w przedszkolach,
6) rekrutacja uzupełniająca.
6. Szczegółowe terminy etapów wymienionych w ustępie 5 ustala organ prowadzący

§ 16

1. Wychowanek przedszkola ma prawo do:
1) właściwie organizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, poprzez zajęcia i zabawy dowolne, zajęcia organizowane, spacery, wycieczki i sytuacje okolicznościowe,
2) ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej,
3) życzliwego i podmiotowego traktowania go w procesie dydaktyczno –wychowawczym, poprzez zabezpieczenie jego podstawowych potrzeb takich jak potrzeby biologiczne, emocjonalno – społeczne, potrzebę bezpieczeństwa, miłości i uznania
4) uczestniczenia w lekcjach religii, jeżeli tak zadecydowali rodzice, pomocy pedagogiczno – psychologicznej, logopedycznej, medycznej- pielęgniarka szkolna (bilans sześciolatka), korekcyjnej- zajęcia sportowe
5) korzystania ze wszelkich pomocy dydaktycznych, pomieszczeń i urządzeń którymi dysponuje szkoła
6) korzystania ze stołówki szkolnej na zasadach identycznych jak uczniowie szkoły
7) korzystania z usług świetlicy szkolnej w godzinach jej pracy

§ 17

1. Dokumentację oddziału przedszkolnego gromadzi i przechowuje szkoła, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
3. Poprawki do Statutu Oddziału Przedszkolnego wprowadza się uchwałą Rady Pedagogicznej po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców
4. Jednolity tekst statutu został zatwierdzony uchwałą nr 6/2010/2011 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 42 w Katowicach na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2010 roku, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców w dniu 18 listopada 2010r.
5. Statut Oddziału Przedszkolnego wchodzi w życie z dniem uchwalenia.